RIP Cynthia Albritton, alias Cynthia Plaster Caster